جوانان انرژی مثبتی برای جامعە هستند!!

 


ریزان شهیدی پناه


کشورهای قدرتمند و پیشرفته‌ی امروزی ثمره همت جوانانی شجاع هستند که در بدترین شرایط از ارزش‌ها، قدرت و تمامیت‌ ارضی‌شان دفاع می کنند.
جوانان به‌ عنوان نیروی محرک و منبع انرژی مثبت نقش عمده و اساسی در تعیین جهت‌گیری‌ها و توسعه‌ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع دارند و استفاده‌ی بهینه و کارآمد از این عنصر حیاتی باعث پیشرفت، صلح و امیدواری به آینده می‌گردد.
در تمام جوامع بدون در نظرداشتن گرایش و ویژگی آن، توجه و تمرکز بر نخبه‌گرایی ماجوانان، فراهم‌سازی تسهیلات و امکانات لازم آموزشی، تربیتی و کاری و نیز مشارکت سازنده و واقعی در پروسه‌های ملی و افزایش نقش آن‌ها در ساختارها و نهادهای دولتی و غیردولتی زمینه‌های رشد ظرفیتی و توسعه‌یی جوانان را موجب گردیده، جامعه به طرف ترقی و پیشرفت و همدیگرپذیری رهنمون می ‌گردد.
موجودیت جمعیت جوانان، یک عامل جدی تغییر، تحول و توسعه در تمام ابعاد است. کشورهایی که جمعیت جوانانشان را مدیریت سالم نموده و از آن استفاده مثبت نمودند به رفاه و توسعه دست یافتند اما کشورهایی که در این زمینه موفق نبودند، جمعیت جوان به یک چالش جدی فراراه ثبات و انکشاف (اقتصادی و اجتماعی) مبدل گردیده است.
سرمایه‌گذاری روی رشد استعداد جوانان، الگوسازی جوانان و ایجاد کانون توجه‌ برآن‌ها به انجام عطف در مشارکت معنادار جوانان در پروسه‌های دموکراتیک و حفظ ارزش‌های ملی است.
اگر به سطح توسعه و رفاه در تمام جمعیت کشورها نظر انداخته شود، بیشترین سهم، تلاش و قربانی در این راستا محصول کار جوانان بوده که با فداکاری و زحمات‌شان، برای نسل‌های آینده راه و روش سازندگی و پیشرفت را به ارمغان گذاشته‌اند. جوانان آگاه، شایسته، نخبه و متعهد به ارزش‌های اساسی جامعه سنگ‌بنای یک جامعه‌ی سالم و ارزشمند را می‌گذارند و استفاده‌ی ابزاری جوانان، صدمه‌ی منفی بر تعهد ملی و شایستگی جوانان می‌گذارد.
ملت‌هایی در تاریخ موفق بوده و به رفاه دست یافتندکه رهبری امور را به عهده‌ی جوانان گذاشته یا به جوان اعتماد و باورمندی داشته‌اند.
به هر میزانی که در یک جامعه، روی ظرفیت‌سازی و ایجاد انگیزه‌های سالم برای سهم و مشارکت واقعی جوانان در بخش‌های مختلف کار و توجه صورت گیرد، به همان میزان جوانان مسئولیت‌پذیر و هدفمند تربیه گردیده، فضای مثبت و سازنده‌ی زندگی باهمی به‌وجود آمده، جامعه به طرف ترقی و تعالی رهنمون می‌گردد.
بزرگترین مانع و سد راه رشد اجتماعی وفرهنگی ماجوانان برخی از مناطق از جملە کردستان ایران ؛ به‌گونه‌یی که ما جوانان از تحصیل و تعلیم محروم بوده ایم.
ماجوانان در برابر تهدیدهای فزاینده‌ی اجتماعی که از وضعیت نابه‌هنجار ناشی از کشتار و مجروح شدن بخاطر لقمە نانی مسدود شدن در بالای صخرەها بر اثر کولبری، آسیب‌پذیر بوده‌ایم آسیبی است کە هر روز تکرار می شود.
در نتیجه‌ی این وضعیت آشفته‌ی سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کشور برخی از جوانان به مواد مخدر، گروه‌های قاچاق‌بر و گروه‌های تروریستی از جملە داعش، حزب اللە لبان، حشد شعبی.... پیوسته اند، به‌دلیل فقر و مشکلات با مبلغ پولی رژیم آخوندی جوانان ما را از راە بە در کرده و مشکلات اقتصادی با هزاران مشکل راهی دیاری دیگر کرده که این روند تاثیری فوق‌العاده مخرب و ناگوار بر روحیه و باورمندی جوانان داشته، موجب ناامیدی بیشتر جوانان نسبت به آینده‌شان گردیده است.
متاسفانە کوردستان ایران به دلیل نداشتن فضای دموکراتیک برابر، فاصلەی طبقاتی، نبودن هیچگونە امکانانت ودرآمدی، مکانی خالی از امید و ترس از آینده برای ماجوانان محروم است.
در رسانه‌ها حضور پررنگ جوانان مان تنها در کولبری است با وجود بهترین مدارک تحصیلی، بە جای حضور درکارهای علمی دانشگاه و مراکز کاری و تجاری, نه تنها هیچ زمینەای برای ماجوانان فراهم نشدە است بلکە هە روز از دیروز محروم تر می شویم، جای کە برای ما فراهم شدە تنها گوشەهای زندان وتک سلولی های رژیم آخوندی است. مدال‌ آوران و جوانانمان طناب بە گردن شده و زیر خاک هستن و افتخار آفرینان ورزش به دلیل استسمار عقیدتی فراری گشته و اسکان خارج از خاک مادریشان را برگزیده اند;
اما خوشبختانە سازمان خبات کردستان ایران استقبال پر شوقی از تمام جوان ایران وبە خصوص کردستان کردە, میدانی فراهم نموده است کە هر کسی برای آبادی خاک و سرزمینش میتواند تلاش کند، بە امید کردستانی آزاد از هرگونە بی عدالتی و بە امید اینکە ثمره زحمات جوانان و شهیدان پای مال نشودو نیز آرزوی سرنگونی برای حاکمیت رژیم آخوندی.
من بە عنوان یک کرد و عضوی از جوانان سازمان خبات کردستان ایران ایمان دارم ماجوانان آیندە ساز ایران و کردستان باید تا رسیدن بە اهدافمان و با کمک همەی جوان ایران و کردستان تلاش کنیم و تا آخرین نفس و رسیدن به هدف پیروزمان لحظه ای از پای نایستیم.
ڕێکه‌و 2020-09-24 08:42:19
به‌شی ( سیاسی )سیاسی